Condicións de uso Obxecto e aceptación

Estas condicións xerais que regulan o uso do servizo de portal da internet www.videvide.net (en diante, o "Portal"). A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en diante, o "Usuario") e expresa a adhesión plena e sen reservas do Usuario a todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por www.videvide.net no momento mesmo en que o Usuario acceda ao Portal. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente a Política de Privacidade en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal. O acceso a e/ou a utilización de certos servizos e contidos ofrecidos aos Usuarios en e/ou a través do Portal atópase sometida a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as Política de Privacidade (en diante, as "Condicións Particulares"). Con anterioridade ao acceso e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos, por tanto, o Usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes Condicións Particulares. O acceso a e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos expresa a enteira e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada por www.videvide.net no momento en que se produza devandito acceso e/ou utilización. www.videvide.net resérvase o dereito de modificar ou eliminar en calquera momento e sen aviso previo a presentación do portal, as condicións da súa utilización, os servizos ofrecidos e as condicións para acceder e/ou utilizar eses servizos.

Condicións de acceso e Utilización do portal

O Usuario comprométese a utilizar o Portal e os Servizos de maneira conforme coa lei, co disposto en Política de Privacidade, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e obrígase a absterse de utilizar o Portal e os Servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido na presentes Política de Privacidade, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Portal e os Servizos ou impedir a normal utilización ou goce do Portal e dos Servizos por parte dos Usuarios. O Usuario absterase de modificar, copiar, distribuír, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender nin crear traballos derivados a partir da información recibida do portal. O Usuario recoñece e acepta que www.videvide.net poderá en calquera momento e sen notificación previa e á súa plena discreción, negar o acceso ao Usuario ao portal, cando www.videvide.net considere que o Usuario incorreu nalgún incumprimento a algunhas das súas obrigacións incluídas no Convenio; o Usuario non terá dereito a reclamarlle a www.videvide.net indemnización algunha que tal rescisión causoulle. www.videvide.net en calquera momento con ou sen notificación previa algunha, poderá modificar todos ou parte dos Servizos ou o portal.

 

 

Datos de Carácter Persoal

Para acceder a e/ou utilizar os Servizos de www.videvide.net é necesario que os Usuarios proporcionen previamente a www.videvide.net certos datos de carácter persoal (en diante, os "Datos Persoais"), que www.videvide.net tratará automatizadamente e incorporará a un ficheiro automatizado. Os datos recolleitos nesta web son a título informativo; www.videvide.net non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que puidesen producirse nalgún momento nos datos e documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización. En ningún caso desde www.videvide.net proporcionarase información a terceiros que identifique os seus usuarios sen unha autorización destes. Garantimos a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal, así como a implementación das medidas de índole técnica e organizativa que garanten a seguridade dos devanditos datos. Todas estas circunstancias serán previa e debidamente advertidas por www.videvide.net aos Usuarios, nos casos e na forma en que iso resulta legalmente esixible. www.videvide.net garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, www.videvide.net garante a confidencialidade dos Datos Persoais. Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición contactando con www.videvide.net a través do correo electrónico info@videvie.net ou escribindo ao seu domicilio Rúa Fonte de Santo Antonio 10 baixo, 15702, Santiago de Compostela. Os Usuarios garanten e responden, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos Datos Persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

Responsabilidade

O Usuario é consciente de, e acepta voluntariamente, que o uso do Portal, dos Servizos e de calquera Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade. O Usuario expresamente recoñece e acepta que www.videvide.net baixo ningunha circunstancia será responsable por calquera dano directo, indirecto, emerxente, lucro cesante, relacionados directa ou indirectamente co uso ou a imposibilidade de usar o portal; a posibilidade ou imposibilidade por parte do Usuario de utilizar os Servizos ou a información obtida dos Servizos ou calquera outra circunstancia directa ou indirectamente relacionada cos Servizos ou coa navegación do Usuario no portal. O Usuario expresamente recoñece e acepta que a utilización pola súa banda dos Servizos e do portal é ao seu exclusivo custo e risco. www.videvide.net. non garante a exactitude de toda información, documentación e precisión dos Servizos contidos no portal. Todo o material descargado polo Usuario do portal realízase baixo a exclusiva responsabilidade do Usuario, non sendo www.videvide.net Responsable por calquera dano que dita información puidese causar na computadora ou sistemas do Usuario.

Exclusión de responsabilidad

A información contida nesta páxina web foi revisada e actualízase frecuentemente. Non se ofrece garantía de integridade, corrección ou actualidade. Todos os datos poden ser retirados ou modificados en calquera momento sen necesidade de notificación. A pesar de revisar e controlar o contido periodicamente non nos facemos responsables do contido de ligazóns externas. www.videvide.net non se responsabiliza do contido doutras páxinas web que teñan ligazóns a www.videvide.net.

 

Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais españois competentes.

Titularidad do sitio Web

A páxina www.videvide.net é propiedade de

VIDE, VIDE! Espazo enocultural   

C.I.F. : B70365523   

Domicilio:  Rúa Fonte de Santo Antonio 10 baixo   

C.P. /Municipio/Provincia: 15702, Santiago de Compostela   

Telf: /Fax.: 981 582 911   

Correo electrónico: info@videvide.net